Python Hello World 

Python Hello World 


Output:

Click on RUN button to see the output