MySQL 

MySQL 


Output:

Click on RUN button to see the output